ارتباطات کره جنوبی در 9 فوریه 2023 بازده

(%) جلسه (%) فرض (BP)

سل یک ساله 3.
460 3.
445 + 1.
5

سل 2 ساله 3.
485 3.
432 + 5.
3

TB 3 ساله 3.
401 3.
339 + 6.
2

سل 10 ساله 3.
362 3.
320 + 4.
2

MSB 2 ساله 3.
462 3.
400 + 6.
2

CB 3 ساله (AA-) 4.
254 4.
244 +1.
0
(END)

برچسب ها
بهترین ها
اخرین مطالب