وادیوم کره ای S. بازده 28، 2023

(%) تنظیم مجدد جلسه(%) (BP)

سل 1 ساله 3.
288 3.
290 -0.
2

2 ساله TB 3.
351 3.
313 + 3.
8

سل 3 ساله 3.
258 3.
220 + 3.
8

سل 10 ساله 3.
281 3.
258 + 2.
3

MSB 2 ساله 3.
347 3.
320 + 2.
7

CB 3 ساله (AA-) 4.
029 3.
989 +4.
0

CD 91 روزه 3.
590 3.
590 0.
0

(END)

برچسب ها
بهترین ها
اخرین مطالب