بازده اوراق معوق کره جنوبی 12 آوریل 2023

(%) جانشینی جلسه(%) (BP)

سل 1 ساله 3.
272 3.
279 -0.
7

سل 2 ساله 3.
300 3.
293 + 0.
7

سل 3 ساله 3.
233 3.
231 + 0.
2

سل 10 ساله 3.
262 3.
255 + 0.
7

MSB 2 ساله 3.
280 3.
254 + 2.
6

CB 3 ساله (AA-) 4.
042 4.
041 + 0.
1

CD 91 روزه هیچ

(END)

برچسب ها
بهترین ها
اخرین مطالب